Bint Beef

Máy Xẻ Rãnh XY-1200

$114.00 $122.00
Availability: In Stock
Ex Tax: $60.00
Price in reward points: 400
Brand:Apple
Product Code: Product 15
Reward Points: 100

Available Options

+

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IN SONG LONG

174 Lý Thánh Tông, F.Hiệp Tân, Q.Tân Phú

 

Quý khách hàng có nhu cầu nhận catalogue sản phẩm hoặc thử mực in offset xin vui lòng liên hệ: 090.369.8179

Máy Xẻ Rãnh  XY-1200

Ñaëc tính kyõ thuaät:

Maùy naøy thieát keá daønh cho ngaønh coâng nghieäp giaáy vaø xeû raïnh hình V cho caùc loaïi giaáy baûng, ñaûm baûo vò trí haønh trình ñuôøng thaúng chính xaùc khoâng bò leäch. Maùy coù ñoä chính xaùc cao, toác ñoä cao vaø boä dao coù tuoåi thoï beàn.

Thoâng soá kyõ thuaät:

Model

XY-1200

Chieàu roäng baûng giaáy gia coâng

50~1100mm

Chieàu daøi baûng giaáy gia coâng

50mm

Khoaûn caùch xeû

0~900mm

Chieàu daøy baûn giaáy

0.8~4mm(ñoä daøy thay ñoåi khoâng caàn ñieàu chænh, maùy seõ töï ñoäng maëc ñònh).

Soá ñuôøng xeû cuøng luùc

8 ñuôøng xe(thay ñoåi tuøy theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng

Toác ñoä xeû

10~35m/phuùt

Coâng suaát

1.5kw/380v/220v

Khoái luôïng

1000kg

Kích thuôùc maùy

(daøi)1500mm x (roäng)1300mm x (cao)1260mm

Chi Chú: Dao xẻ rãnh bền: máy có kèm theo 01 máy mài dao (thao tác đơn giản)

Super Administrator 29/07/2015

Best this product opencart

Write a review

Note: HTML is not translated!
Rating Bad           Good

Máy móc, thiết bị, máy sau in, máy thành phẩm, mực in offset, mực in, máy in, thiết bị in, kẽm in, băng keo, keo dán góc, keo phá màng dán tay, keo phá màng dán máy, máy bao bì, keo phá UV, máy đóng gói, thiết bị đóng gói phụ trợ, máy cán màng, máy bao bì