Quản trị thông tin tài khoản
Sửa thông tin tài khoản của bạn :

1    Đăng nhập vào hệ thống Danhba24h.com tại Đăng nhập
2    Click “Quản trị
3    Click thông tin cột bên phải trên trang chủ Danhba24h.com để sửa :

Thông tin tài khoản
Điện thoại liên ệ
Fax công ty
Địa chỉ
Mật khẩu quản trị

Sửa thông tin sản phẩm doanh nghiệp…

Mọi thông tin vui lòng liên hệ sớm với Danhba24h.com để được trợ giúp .